Muziekschool-Tweems 
Gitaarles-of-dwarsfluitles-in-Sittard e.o. Welkom op mijn website voor alle info.

Algemene voorwaarden, aansprakelijkheid en privacy.

 

Algemene Voorwaarden 2023 en 2024

1. Na de zomervakantie starten de lessen in de week van maandag 4 september 2023. Cursisten ontvangen tijdig bericht over de start van de lessen. 

2. Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren middels een volledig ingevuld en door de betalingsplichtige ondertekend inschrijfformulier. Betalingsplichtige is de cursist, bij minderjarigen een van de ouders/verzorgers. 

3. De tarieven voor de diensten/lessen worden vastgesteld door Berthe van den Boomen en gelden voor een heel schooljaar. In geval van een combi-aanmelding wordt het tarief bepaald door Berthe van den Boomen en door Cultuurperron. Voor een vervolgcursus of volgend cursusjaar dient steeds opnieuw te worden ingeschreven. De zittende cursisten ontvangen hierover tijdig bericht. 

4. Betaling van het cursusgeld geschiedt in 3 termijnen, te weten vóór 1 oktober 2023, vóór 1 januari 2024 en vóór 1 april 2024. (Leerlingen aangemeld bij Cultuurperron volgen de betalingsregeling van Cultuurperron.)

5. De lestijden worden in overleg vastgesteld. Indien een cursist om bepaalde redenen de les niet kan bijwonen, dient dit tijdig kenbaar gemaakt te worden en kan er geen aanspraak gemaakt worden op vermindering van het cursusgeld. 

6. Mocht wegens ziekte mijnerzijds een les niet door kunnen gaan dan wordt de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld; in geval van incidentele lesuitval kan geen aanspraak gemaakt worden op vermindering van het cursusgeld; mocht ik minimaal 3 aaneengesloten weken wegens ziekte afwezig zijn dan wordt vervanging geregeld. 

7. Een jaarcursus bestaat normaal uit 36 wekelijkse of 18 tweewekelijkse lessen. Bij langdurige lesuitval (3 of meer aaneengesloten weken) wordt ofwel het eventueel teveel betaalde cursusgeld in mindering gebracht op het volgende cursusjaar ofwel vindt er restitutie plaats van het teveel betaalde cursusgeld. (Leerlingen aangemeld bij Cultuurperron volgen de regelgeving van Cultuurperron.)

8. Tussentijdse uitschrijving gedurende een cursusjaar is uitsluitend mogelijk bij onvoorziene, uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekte of verhuizing). Hierbij geldt een opzegtermijn van een maand.

9. Vakanties lopen zoveel mogelijk parallel aan die van het basisonderwijs.


Aansprakelijkheid en Privacy.

Aansprakelijkheid: Het meebrengen van eigendommen in het gebouw waar les wordt gegeven, gebeurt geheel voor eigen risico. Tweems aanvaardt voor vermissing of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid. Schade toegebracht aan het gebouw, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt /diens vertegenwoordiger of diegene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed. 

Privacy: Op basis van het AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) krijgt u meer mogelijkheden om op te komen voor uzelf en uw kind(eren) bij de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens; uw privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. Voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om bij Tweems les te kunnen volgen, is wettelijk gezien geen toestemming nodig; voor het volgen van lessen heeft u immers zelf gekozen. Hiervoor heb ik met u een dienstverleningsovereenkomst afgesloten in de vorm van een ondertekend inschrijfformulier. Voorafgaand aan de ondertekening van het inschrijfformulier heeft u de Algemene Voorwaarden en het tarievenoverzicht ontvangen en gelezen. Deze AVG-bijlage is deel van de overeenkomst. Uw gegevens worden door TWEEMS opgeslagen en verwerkt, en met niemand verder gedeeld. Om zichtbaarheid en bekendheid aan de muzieklessen van Tweems te geven worden er tijdens concerten, voorstellingen, lessen en andere (openbare) activiteiten mogelijk foto’s en video-opnames gemaakt. Deze beelddragers worden soms gebruikt voor publicaties in (lokale) media, brochures, posters, advertenties, sociale media. Ik wil u vragen hiervoor toestemming te geven en anders nadrukkelijk aan te geven deze toestemming niet te willen verlenen.